Wie zijn wij
Wat doet u?
Producten
Contactgegevens
Algemene voorwaarden
UITTREKSEL VAN DE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Gebruiker :
de gebruiker van de algemene voorwaarden.
Koper :

de wederpartij van gebruiker, handelend in de uitoefening
van beroep of bedrijf.


1) Alle offertes zijn wederzijds vrijblijvend en zijn geldig tot het jaar waarin zij afgegeven zijn.
2) Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van
een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3) Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven dan is deze
zuiver indicatief en nimmer als fatale termijn aan te merken.
Gebruiker is in geen geval aansprakelijk bij niet levering ontstaan
als gevolg van overmacht of oorzaken buiten zijn schuld.
4) Wijziging(en) in de oorspronkelijke opdracht komen, voorzover dat
financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, voor rekening
van de koper, daarbij is gebruiker nimmer verantwoordelijk voor de
gevolgen in welke hoedanigheid dan ook welke mogelijk voort kunnen
komen uit de vertraging van de overeengekomen levertijd.
5) Bij annulering van een gegeven opdracht zullen alle tot dan toe
gemaakte kosten worden doorberekend aan de koper evenals alle
investeringen welke zijn gedaan teneinde het uitvoeren van de
gegeven opdracht mogelijk te maken.
6) Deelleveringen zijn toegestaan.
7) Leveringen boven het minimum orderbedrag worden binnen Nederland per
post franco aangeboden. De goederen reizen voor risico van de koper.
Gebruiker is op geen enkele wijze aansprakelijk voor beschadiging,
vermissing of vertraging van de af te leveren goederen voor zover
deze door vervoerder worden veroorzaakt.
8) Koper is verplicht levering direct na gereedkomen in ontvangst te nemen
tenzij anders overeengekomen, een meer- of minderlevering van 10% welke
naar eenheidsprijzen zal worden verrekend moeten wij ons druktechnisch
voorbehouden.
9) Koper dient het geleverde op het moment van aflevering direct te onder-
zoeken, direct zichtbare gebreken dienen binnen acht dagen na levering
schriftelijk gemeld te worden, niet zichtbare gebreken uiterlijk drie
maanden na levering.
10) Geringe afwijkingen in formaat of kleur kunnen geen reden tot afkeur zijn.
11) Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder
aftrek van enige korting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
12) Geleverde goederen blijven ons eigendom tot algehele betaling heeft
plaatsgevonden.
13) Koper vrijwaart gebruiker voor het auteurs- en industrieel eigendoms-
en reproductierecht van de door hem ter beschikking gestelde ontwerpen,
tekeningen, merken enz.
14) De door de gebruiker gemaakte lithografieën, films, tekeningen
digitale bestanden enz. blijven eigendom van de gebruiker.
15) Gebruiker behoud zich het recht voor op al haar producten haar firma-
naam, telefoonnummer, productnaam, productienummer alsmede het
bedrijfsvignet te drukken.

Geleverd wordt volgens de door ons bij de Kamer van Koophandel van Rijnland te Leiden gedeponeerde leverings- en betalingsvoorwaarden waarbij wij ervan uitgaan dat koper er bij het verstrekken van een opdracht kennis van heeft genomen.


 






 
Imprano B.V. Algemene voorwaarden